Blog o optymalizacji podatkowej i finansach

Leksykon pojęć prawnych i gospodarczych

Leksykon pojęć prawnych i gospodarczych

Leksykon pojęć prawnych i gospodarczych
4.8 (96%) 5 oceniających

Wszystkim osobom zainteresowanym założeniem lub przeniesieniem działalności gospodarczej do Wielkiej Brytanii albo planujących podjęcie tam pracy najemnej, przedstawiamy listę najważniejszych pojęć, nazw oraz informacji, niezwykle użytecznych dla odnalezienia się w gospodarczych i prawnych realiach Wysp Brytyjskich.

Apostille – poświadczenie dokumentu wydanego na terenie jednego państwa, umożliwiające jego legalne zastosowanie na terenie innego.

Annual account – coroczny raport finansowy składany przez założone w Wielkiej Brytanii firmy do Companies House (patrz niżej). Jego złożenie jest jednym z najważniejszych obowiązków dyrektorów spółek.

Articles of Association – statut spółki. Dokument określający prawa i obowiązki jej dyrektorów oraz udziałowców.

Cena transferowatransfer pricing – istnieje kilka definicji tego pojęcia:

 • ceny stosowane we wszelkich transakcjach realizowanych przez podmioty, pomiędzy którymi występują powiązania kapitałowe, rodzinne lub osobowe.
 • ceny, po których przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne lub świadczy usługi powiązanym przedsiębiorstwom (definicja OECD).
 • cena przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług (definicja wg polskiej interpretacji).
 • cena w transakcjach zawieranych z podmiotami mającymi swą siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. „raju podatkowym”).

Certificate of Incorporation – jest to dokument wydawany spółce po jej zarejestrowaniu stanowiący dowód, że dana istnieje. Certificate of Incorporation zawiera jej nazwę, nadany w rejestrze numer, datę utworzenia i jurysdykcję, której podlega. Dokument ten jest często wymagany przez banki podczas otwierania konta firmowego.

Certyfikat rezydencji podatkowej – dokument informujący o miejscu, w którym podmiot gospodarczy objęty jest obowiązkiem podatkowym. Certyfikaty rezydencji podatkowej mogą być wydawane zarówno dla osób fizycznych, czy prawnych (CFR 1), jak i tych, które osiągają na terytorium Polski dochód z oszczędności (CFR 2).

CFC – (Controlled Foreign Corporation) zagraniczna spółka kontrolowana – spółka, której zarząd lub siedziba znajduje się w kraju o korzystnych przepisach podatkowych (tzw. „raju podatkowym”). CFC tworzy się, aby zoptymalizować lub zlikwidować obciążenia finansowe, jakie powstałyby, gdyby podatki musiały być płacone w kraju, w którym prowadzona jest faktyczna działalność gospodarcza spółki.

Cold Weather Payment – rodzaj zasiłku pomagający pokryć koszty ogrzewania mieszkania.

Companies House – urząd prowadzący rejestr spółek w Wielkiej Brytanii będący odpowiednikiem KRS w Polsce i obejmujący trzy jurysdykcje: Anglię i Walię, Szkocję oraz Irlandię Północną.

Company limited by guarantee – spółka z ograniczoną poręczeniem odpowiedzialnością. Jedna z form działalności gospodarczej dozwolonej przez brytyjskie prawo.

Company Pension – (emerytura firmowa) jedna z form emerytury w Wielkiej Brytanii, pochodząca z funduszu emerytalnego utworzonego przez pracodawcę. W jego ramach pracownik wpłaca na osobne konto określony procent zarobków, a drugie tyle pokrywa pracodawca (opłacający też koszty administrowania funduszem).

Confirmation statement (dawniej, jeszcze do lipca tego roku – Annual return) – roczne sprawozdanie o stanie administracyjnym spółki zawierające jej najważniejsze dane. Dokument składa się do Companies House (patrz wyżej) w terminie 28 dni, po upływie 12 miesięcy od daty zarejestrowania spółki lub daty złożenia poprzedniego zeznania podatkowego. Uwaga! Niedopełnienie tego obowiązku grozi postawieniem firmy w stan likwidacji i sankcjami karnymi!

Department for Work and Pensions (DWP) – brytyjski urząd odpowiedzialny za wypłatę zasiłków, emerytur i świadczeń opiekuńczych na dzieci. Odpowiednik polskiego ZUS.

EHIC/EKUZ (European Health Insurance Card/Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) – bezpłatny dokument gwarantujący dostęp do niezbędnych z medycznego punktu widzenia publicznych usług zdrowotnych w krajach UE, na Islandii, w Szwajcarii, Norwegii i Liechtensteinie. Jest ona ważna jedynie dla pobytu tymczasowego oraz przypadków nagłych i nieprzewidzianych. Nie refunduje kosztów leczenia planowanego.

EORIEconomic Operators’ Registration and Identification, czyli Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. EORI jest elementem systemu elektronicznego cła.

Guarantee Credit – rodzaj zasiłku emerytalnego w Wielkiej Brytanii. Jest wypłacany w sytuacji, w której osoba po przekroczeniu 60 roku życia nie osiąga dochodu 109,45 funta tygodniowo lub pozostaje w związku, a łączne dochody nie przekraczają 165,07 funta na tydzień. Guarantee Credit pokrywa wówczas różnicę.

HM Revenue & Customs (HMRC) – Urząd Podatków i Ceł Jej/Jego Królewskiej Mości – brytyjski urząd, którego głównym zadaniem jest zbieranie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Dodatkowo, HMRC zajmuje się wypłacaniem pewnych rodzajów świadczeń publicznych (np. rodzinnych).

Inland revenue – urząd podatkowy Wielkiej Brytanii. Funkcjonuje wiele jego placówek, znanych pod nazwą Inland Revenue Centres.

Klauzula o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania – nowelizacja polskiego prawa obowiązująca od 15 lipca 2016 roku, której celem jest przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej (np. zakładaniu spółek w rajach podatkowych), a tym samym zwiększenie wpływów do rodzimego budżetu. W praktyce, pozwala ona organom podatkowym na kontrolę podmiotów gospodarczych pod kątem stosowania przez nie wyżej wymienionych metod oraz wyciąganie konsekwencji.

Kwota wolna od podatku – element systemu podatkowego – kwota, której uzyskanie nie powoduje zaistnienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego. W Wielkiej Brytanii wynosi ona 11 000 GBP za rok podatkowy 2016/2017.
LLP (Limited Liability Partnership) – spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedna z form działalności gospodarczej na terenie UK.

LTD (Limited) – prywatna spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Jedna z form działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii.

Memorandum of Associacion – potwierdzenie zgody na założenie spółki przez udziałowców połączone z ich listą. Odpowiednik umowy założycielskiej spółki.

National insurance – odpowiednik polskiego ubezpieczenia społecznego.

National Insurance Contributions – składki na ubezpieczenia społeczne opłacane w UK uprawniające do otrzymywania świadczeń socjalnych i renty (state pension).

NIN (National Insurance Number) – numer ubezpieczenia społecznego – odpowiednik polskich numerów NIP i PESEL. Jest niezbędny do podjęcia pracy na terenie Wysp Brytyjskich. Pozwala na zarejestrowanie w systemie podatkowym i socjalnym. Umożliwia staranie się o zasiłki, dodatki oraz prawidłowe naliczenie emerytury.

Offshore (offshoring) – przeniesienie konkretnych aspektów działalności przedsiębiorstwa za granicę.

Optymalizacja podatkowa – zespół zgodnych z prawem działań, których celem jest minimalizacja zobowiązań podatkowych, a w niektórych przypadkach nawet całkowite ich wyeliminowanie.

Partnership – spółka zwykła partnerska. Jedna z form działalności gospodarczej na terenie UK.

PAYE (Pay As You Earn) – stosowany przez HMRC system poboru podatku oraz składek ubezpieczeniowych bezpośrednio z każdej pensji wypłacanej pracownikowi. W ten sposób podatek dochodowy jest regulowany niejako „w ratach”, zamiast jednorazowej, corocznej płatności.

Payslip – odcinek płacowy, jaki otrzymuje każdorazowo przy wypłacie wynagrodzenia pracownik w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Payslip zawiera informacje odnośnie wartości zarobku brutto i netto oraz sumy zapłaconych podatków, a także składek ubezpieczeniowych.

Payroll – prowadzenie i dokumentowanie bieżących oraz rocznych rozliczeń z pracownikami. Jest to jeden z najważniejszych obowiązków pracodawcy.

Personal Pension (emerytura prywatna) – rodzaj brytyjskiej emerytury wypłacanej dzięki wcześniejszym dobrowolnym wpłatom świadczeniobiorcy na konto banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego. Można ją uzyskać po ukończeniu 50 roku życia.

PLC (Public Limited Company) – Spółka Publiczna z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedna z form działalności gospodarczej na terenie UK.

Podatek u źródła – podatek pobierany w przypadku transakcji międzynarodowych, w których podmiot otrzymujący przychód (podatnik) ma inną rezydencję podatkową niż podmiot dokonujący wypłaty (rezydent w kraju źródła przychodu).

W kwestii tejże płatności, podatnikiem jest podmiot otrzymujący wypłatę. Obliczenie, pobór i zapłata podatku do urzędu skarbowego są dokonywane przez podmiot dokonujący wypłaty, określany jako płatnik podatku. Pobiera on więc podatek ciążący na podatniku, który otrzymuje kwotę wynagrodzenia netto, czyli pomniejszoną o kwotę podatku zatrzymanego u źródła.

Property Management Company – spółka zarządzająca nieruchomościami. Jedna z form działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii.

Raj podatkowy – potoczne określenie kraju zachęcającego zagraniczne podmioty do rejestrowania na jego terytorium działalności gospodarczej, np. poprzez korzystne przepisy podatkowe, łatwość i szybkość założenia firmy, wysoki stopnień anonimowości lub bezpieczeństwo zakładanych tam kont bankowych.

Rok podatkowy (rok obrotowy) – pojęcie z zakresu prawa podatkowego oznaczające okres rozliczeniowy składający się zwykle z dwunastu kolejno następujących po sobie miesięcy, najczęściej pokrywających się z rokiem kalendarzowym. Nie jest to jednak regułą. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii rok podatkowy dla osób fizycznych (w tym dla dyrektorów i pracowników spółek) trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. Z kolei dla spółek rok podatkowy kończy się w rocznicę ich założenia.

Samozatrudnienie (Self – employed) – najprostsza forma działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii (spółka jednoosobowa), w ramach której pełni się jednocześnie rolę dyrektora i pracownika (z możliwością zatrudniania innych pracowników).

Saving Credits – rodzaj zasiłku w Wielkiej Brytanii skierowany do osób, które ukończyły 65 lat. Wynosi on 16,44 funtów na tydzień dla osób samotnych i 21,51 dla osób pozostających w związku. (Guarantee Credit i Saving Credit tworzą razem tzw. Pension Credit).

State Pension – emerytura państwowa w UK. Jest niezależna od wysokości zarobków, zależy jednak od czasu pracy.

Tax return – deklaracja podatkowa w Wielkiej Brytanii składana w formie papierowej lub elektronicznej.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – akty prawne regulujące kwestię obowiązku podatkowego podmiotu podlegającego pod jurysdykcję różnych państw w taki sposób, że unika on obowiązku zapłaty pełnej kwoty podatku jednocześnie w kraju zamieszkania i kraju zarobkowania.

Warm Front Scheme – rodzaj zasiłku pomagający pokryć koszty ogrzewania mieszkania.

Wehikuł podatkowy – struktura biznesowa, najczęściej o charakterze międzynarodowym, utworzona w celu optymalizacji podatkowej. Działa najczęściej w oparciu o międzynarodowe umowy podatkowe.

Winter Fuel Payment – rodzaj zasiłku pomagający pokryć koszty ogrzewania mieszkania.

W celu uzyskania większej ilości informacji na temat wymienionych wyżej pojęć, zapraszamy do lektury materiałów zamieszczonych na stronach internetowych firmy Admiral Tax.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Masz pytania lub spostrzeżenia?
NASI EKSPERCI Z PRZYJEMNOŚCIĄ
PODZIELĄ SIĘ WIEDZĄ.

Komentarz FB

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są.*

Masz pytania?

Chcesz założyć biznes za granicą?

Najnowsze wpisy

 • Polski biznes rozrywkowy przenosi się na Wyspy
  Polski biznes rozrywkowy przenosi się na Wyspy
  W sytuacji, w której rodzime prawo nakłada na przedsiębiorcę dużą ilość obowiązków formalno – prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grozi mu licznymi sankcjami oraz wprowadza relatywnie wysokie stawki podatkowe, naturalnym odruchem jest poszukiwanie takiego kraju, gdzie działalność biznesowa będzie łatwiejsza. (więcej…)

  W sytuacji, w której rodzime prawo nakłada na przedsiębiorcę dużą ilość obowiązków formalno – prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grozi mu licznymi sankcjami oraz...

  Czytaj dalej
 • Firma w Irlandii, działalność w Polsce
  Firma w Irlandii, działalność w Polsce
  Rosnące wymagania wobec polskiego przedsiębiorcy związane z uszczelnianiem systemu podatkowego, połączone z wciąż relatywnie wysokimi kwotami podatkowymi oraz niską kwotą wolną od podatku stanowią dla niego przesłankę do poszukiwania bardziej przyjaznej dla prowadzenia biznesu jurysdykcji. Nie bez przyczyny osoby chcące nadal prowadzić działalność w Polsce, ale ograniczyć obciążenia skarbowe przenoszą firmy do Irlandii. (więcej…)

  Rosnące wymagania wobec polskiego przedsiębiorcy związane z uszczelnianiem systemu podatkowego, połączone z wciąż relatywnie wysokimi kwotami podatkowymi oraz niską kwotą wolną od podatku stanowią dla...

  Czytaj dalej

STREFA WIEDZY

Zachęcamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami związanymi z prowadzeniem firmy w Anglii. Zarówno Klienci naszej firmy, jak i przedsiębiorcy zastanawiający się nad przeniesieniem firmy do Anglii znajdą tutaj szereg przydatnych informacji natury księgowej, prawnej i organizacyjnej.

PRZEJDŹ DO FAQ
Newsletter
CO ZYSKUJESZ?
 • Wiedzę na temat firmy za granicą
 • Jak płacić mniejsze podatki
 • Gdzie ulokować zarobione pieniądze