Blog o optymalizacji podatkowej i finansach

Leksykon pojęć prawnych i gospodarczych

Leksykon pojęć prawnych i gospodarczych

Wszystkim osobom zainteresowanym założeniem lub przeniesieniem działalności gospodarczej do Wielkiej Brytanii albo planujących podjęcie tam pracy najemnej, przedstawiamy listę najważniejszych pojęć, nazw oraz informacji, niezwykle użytecznych dla odnalezienia się w gospodarczych i prawnych realiach Wysp Brytyjskich.

Apostille – poświadczenie dokumentu wydanego na terenie jednego państwa, umożliwiające jego legalne zastosowanie na terenie innego.

Annual account – coroczny raport finansowy składany przez założone w Wielkiej Brytanii firmy do Companies House (patrz niżej). Jego złożenie jest jednym z najważniejszych obowiązków dyrektorów spółek.

Articles of Association – statut spółki. Dokument określający prawa i obowiązki jej dyrektorów oraz udziałowców.

Cena transferowatransfer pricing – istnieje kilka definicji tego pojęcia:

 • ceny stosowane we wszelkich transakcjach realizowanych przez podmioty, pomiędzy którymi występują powiązania kapitałowe, rodzinne lub osobowe.
 • ceny, po których przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne lub świadczy usługi powiązanym przedsiębiorstwom (definicja OECD).
 • cena przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług (definicja wg polskiej interpretacji).
 • cena w transakcjach zawieranych z podmiotami mającymi swą siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. „raju podatkowym”).

Certificate of Incorporation – jest to dokument wydawany spółce po jej zarejestrowaniu stanowiący dowód, że dana istnieje. Certificate of Incorporation zawiera jej nazwę, nadany w rejestrze numer, datę utworzenia i jurysdykcję, której podlega. Dokument ten jest często wymagany przez banki podczas otwierania konta firmowego.

Certyfikat rezydencji podatkowej – dokument informujący o miejscu, w którym podmiot gospodarczy objęty jest obowiązkiem podatkowym. Certyfikaty rezydencji podatkowej mogą być wydawane zarówno dla osób fizycznych, czy prawnych (CFR 1), jak i tych, które osiągają na terytorium Polski dochód z oszczędności (CFR 2).

CFC – (Controlled Foreign Corporation) zagraniczna spółka kontrolowana – spółka, której zarząd lub siedziba znajduje się w kraju o korzystnych przepisach podatkowych (tzw. „raju podatkowym”). CFC tworzy się, aby zoptymalizować lub zlikwidować obciążenia finansowe, jakie powstałyby, gdyby podatki musiały być płacone w kraju, w którym prowadzona jest faktyczna działalność gospodarcza spółki.

Cold Weather Payment – rodzaj zasiłku pomagający pokryć koszty ogrzewania mieszkania.

Companies House – urząd prowadzący rejestr spółek w Wielkiej Brytanii będący odpowiednikiem KRS w Polsce i obejmujący trzy jurysdykcje: Anglię i Walię, Szkocję oraz Irlandię Północną.

Company limited by guarantee – spółka z ograniczoną poręczeniem odpowiedzialnością. Jedna z form działalności gospodarczej dozwolonej przez brytyjskie prawo.

Company Pension – (emerytura firmowa) jedna z form emerytury w Wielkiej Brytanii, pochodząca z funduszu emerytalnego utworzonego przez pracodawcę. W jego ramach pracownik wpłaca na osobne konto określony procent zarobków, a drugie tyle pokrywa pracodawca (opłacający też koszty administrowania funduszem).

Confirmation statement (dawniej, jeszcze do lipca tego roku – Annual return) – roczne sprawozdanie o stanie administracyjnym spółki zawierające jej najważniejsze dane. Dokument składa się do Companies House (patrz wyżej) w terminie 28 dni, po upływie 12 miesięcy od daty zarejestrowania spółki lub daty złożenia poprzedniego zeznania podatkowego. Uwaga! Niedopełnienie tego obowiązku grozi postawieniem firmy w stan likwidacji i sankcjami karnymi!

Department for Work and Pensions (DWP) – brytyjski urząd odpowiedzialny za wypłatę zasiłków, emerytur i świadczeń opiekuńczych na dzieci. Odpowiednik polskiego ZUS.

EHIC/EKUZ (European Health Insurance Card/Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) – bezpłatny dokument gwarantujący dostęp do niezbędnych z medycznego punktu widzenia publicznych usług zdrowotnych w krajach UE, na Islandii, w Szwajcarii, Norwegii i Liechtensteinie. Jest ona ważna jedynie dla pobytu tymczasowego oraz przypadków nagłych i nieprzewidzianych. Nie refunduje kosztów leczenia planowanego.

EORIEconomic Operators’ Registration and Identification, czyli Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. EORI jest elementem systemu elektronicznego cła.

Guarantee Credit – rodzaj zasiłku emerytalnego w Wielkiej Brytanii. Jest wypłacany w sytuacji, w której osoba po przekroczeniu 60 roku życia nie osiąga dochodu 109,45 funta tygodniowo lub pozostaje w związku, a łączne dochody nie przekraczają 165,07 funta na tydzień. Guarantee Credit pokrywa wówczas różnicę.

HM Revenue & Customs (HMRC) – Urząd Podatków i Ceł Jej/Jego Królewskiej Mości – brytyjski urząd, którego głównym zadaniem jest zbieranie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Dodatkowo, HMRC zajmuje się wypłacaniem pewnych rodzajów świadczeń publicznych (np. rodzinnych).

Inland revenue – urząd podatkowy Wielkiej Brytanii. Funkcjonuje wiele jego placówek, znanych pod nazwą Inland Revenue Centres.

Klauzula o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania – nowelizacja polskiego prawa obowiązująca od 15 lipca 2016 roku, której celem jest przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej (np. zakładaniu spółek w rajach podatkowych), a tym samym zwiększenie wpływów do rodzimego budżetu. W praktyce, pozwala ona organom podatkowym na kontrolę podmiotów gospodarczych pod kątem stosowania przez nie wyżej wymienionych metod oraz wyciąganie konsekwencji.

Kwota wolna od podatku – element systemu podatkowego – kwota, której uzyskanie nie powoduje zaistnienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego. W Wielkiej Brytanii wynosi ona 11 000 GBP za rok podatkowy 2016/2017.
LLP (Limited Liability Partnership) – spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedna z form działalności gospodarczej na terenie UK.

LTD (Limited) – prywatna spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Jedna z form działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii.

Memorandum of Associacion – potwierdzenie zgody na założenie spółki przez udziałowców połączone z ich listą. Odpowiednik umowy założycielskiej spółki.

National insurance – odpowiednik polskiego ubezpieczenia społecznego.

National Insurance Contributions – składki na ubezpieczenia społeczne opłacane w UK uprawniające do otrzymywania świadczeń socjalnych i renty (state pension).

NIN (National Insurance Number) – numer ubezpieczenia społecznego – odpowiednik polskich numerów NIP i PESEL. Jest niezbędny do podjęcia pracy na terenie Wysp Brytyjskich. Pozwala na zarejestrowanie w systemie podatkowym i socjalnym. Umożliwia staranie się o zasiłki, dodatki oraz prawidłowe naliczenie emerytury.

Offshore (offshoring) – przeniesienie konkretnych aspektów działalności przedsiębiorstwa za granicę.

Optymalizacja podatkowa – zespół zgodnych z prawem działań, których celem jest minimalizacja zobowiązań podatkowych, a w niektórych przypadkach nawet całkowite ich wyeliminowanie.

Partnership – spółka zwykła partnerska. Jedna z form działalności gospodarczej na terenie UK.

PAYE (Pay As You Earn) – stosowany przez HMRC system poboru podatku oraz składek ubezpieczeniowych bezpośrednio z każdej pensji wypłacanej pracownikowi. W ten sposób podatek dochodowy jest regulowany niejako „w ratach”, zamiast jednorazowej, corocznej płatności.

Payslip – odcinek płacowy, jaki otrzymuje każdorazowo przy wypłacie wynagrodzenia pracownik w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Payslip zawiera informacje odnośnie wartości zarobku brutto i netto oraz sumy zapłaconych podatków, a także składek ubezpieczeniowych.

Payroll – prowadzenie i dokumentowanie bieżących oraz rocznych rozliczeń z pracownikami. Jest to jeden z najważniejszych obowiązków pracodawcy.

Personal Pension (emerytura prywatna) – rodzaj brytyjskiej emerytury wypłacanej dzięki wcześniejszym dobrowolnym wpłatom świadczeniobiorcy na konto banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego. Można ją uzyskać po ukończeniu 50 roku życia.

PLC (Public Limited Company) – Spółka Publiczna z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedna z form działalności gospodarczej na terenie UK.

Podatek u źródła – podatek pobierany w przypadku transakcji międzynarodowych, w których podmiot otrzymujący przychód (podatnik) ma inną rezydencję podatkową niż podmiot dokonujący wypłaty (rezydent w kraju źródła przychodu).

W kwestii tejże płatności, podatnikiem jest podmiot otrzymujący wypłatę. Obliczenie, pobór i zapłata podatku do urzędu skarbowego są dokonywane przez podmiot dokonujący wypłaty, określany jako płatnik podatku. Pobiera on więc podatek ciążący na podatniku, który otrzymuje kwotę wynagrodzenia netto, czyli pomniejszoną o kwotę podatku zatrzymanego u źródła.

Property Management Company – spółka zarządzająca nieruchomościami. Jedna z form działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii.

Raj podatkowy – potoczne określenie kraju zachęcającego zagraniczne podmioty do rejestrowania na jego terytorium działalności gospodarczej, np. poprzez korzystne przepisy podatkowe, łatwość i szybkość założenia firmy, wysoki stopnień anonimowości lub bezpieczeństwo zakładanych tam kont bankowych.

Rok podatkowy (rok obrotowy) – pojęcie z zakresu prawa podatkowego oznaczające okres rozliczeniowy składający się zwykle z dwunastu kolejno następujących po sobie miesięcy, najczęściej pokrywających się z rokiem kalendarzowym. Nie jest to jednak regułą. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii rok podatkowy dla osób fizycznych (w tym dla dyrektorów i pracowników spółek) trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. Z kolei dla spółek rok podatkowy kończy się w rocznicę ich założenia.

Samozatrudnienie (Self – employed) – najprostsza forma działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii (spółka jednoosobowa), w ramach której pełni się jednocześnie rolę dyrektora i pracownika (z możliwością zatrudniania innych pracowników).

Saving Credits – rodzaj zasiłku w Wielkiej Brytanii skierowany do osób, które ukończyły 65 lat. Wynosi on 16,44 funtów na tydzień dla osób samotnych i 21,51 dla osób pozostających w związku. (Guarantee Credit i Saving Credit tworzą razem tzw. Pension Credit).

State Pension – emerytura państwowa w UK. Jest niezależna od wysokości zarobków, zależy jednak od czasu pracy.

Tax return – deklaracja podatkowa w Wielkiej Brytanii składana w formie papierowej lub elektronicznej.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – akty prawne regulujące kwestię obowiązku podatkowego podmiotu podlegającego pod jurysdykcję różnych państw w taki sposób, że unika on obowiązku zapłaty pełnej kwoty podatku jednocześnie w kraju zamieszkania i kraju zarobkowania.

Warm Front Scheme – rodzaj zasiłku pomagający pokryć koszty ogrzewania mieszkania.

Wehikuł podatkowy – struktura biznesowa, najczęściej o charakterze międzynarodowym, utworzona w celu optymalizacji podatkowej. Działa najczęściej w oparciu o międzynarodowe umowy podatkowe.

Winter Fuel Payment – rodzaj zasiłku pomagający pokryć koszty ogrzewania mieszkania.

W celu uzyskania większej ilości informacji na temat wymienionych wyżej pojęć, zapraszamy do lektury materiałów zamieszczonych na stronach internetowych firmy Admiral Tax.

 

4.8 (96%) 5 oceniających
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Masz pytania lub spostrzeżenia?
NASI EKSPERCI Z PRZYJEMNOŚCIĄ
PODZIELĄ SIĘ WIEDZĄ.

Komentarz FB

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są.*

Masz pytania?

Chcesz założyć biznes za granicą?

Najnowsze wpisy

 • Polskie absurdy prowadzenia firmy nad Wisłą
  Polskie absurdy prowadzenia firmy nad Wisłą
  Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła pracę nad nowym Kodeksem pracy. Jego powstawaniu towarzyszyły olbrzymie emocje - nic dziwnego, skoro niektóre z propozycji Komisji tworzyły absurdalne sytuacje dla pracodawców. Pełna treść zmian nie jest znana opinii publicznej, ale jedno jest pewne - na polskich przedsiębiorców spadną kolejne utrudnienia. "Prowadzenie biznesu w Polsce nie należy do najłatwiejszych czynności, przedsiębiorcy stają przed kolejnymi negatywnymi zmianami mającymi wpływ na ich biznes. Inne europejskie państwa -  jak Wielka Brytania czy Irlandia - od lat prezentują odmienne podejście oparte na przyjaznym podejściu do biznesu i braku biurokracji. Proponowane zmiany będą prowadzić do patologii na rynku pracy i odpływu polskich przedsiębiorców za granicę" - komentuje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax.

  Zmiany w Kodeksie pracy

  Jedna z propozycji Komisji Kodyfikacyjnej dotyczyła możliwości rozwiązania umowy z pracownikiem. Zdaniem Komisji rozwiązaniu umowy powinno towarzyszyć zaproponowanie pracownikowi innego stanowiska, które odpowiadać będzie jego kwalifikacjom. W założeniu ma to wzmocnić pozycję pracownika, ale realizacja tych postulatów może okazać się dla wielu firm niewykonalna. Propozycja zakłada, że pracodawca nie będzie mógł w prosty sposób zakończyć współpracy (po wcześniejszym upływie okresu wypowiedzenia), lecz będzie musiał znaleźć mu nowe zajęcie w tej samej firmie. Nowe stanowisko musi odpowiadać kwalifikacjom i umiejętnościom pracownika, nie może stanowić degradacji i być "karą". Ponadto projekt zakłada, że pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o zamiarze zwolnienie go i wysłuchania w obecności świadka (dziś wystarczy wręczenie wypowiedzenia, a jeśli pracownik jest członkiem związku zawodowego, pracodawca musi przeprowadzić konsultacje). Największa rewolucja ma dotyczyć wprowadzenia przymusu pracy etatowej z jednoczesnym zakazem wykonywania pracy na umowach cywilno-prawnych dla tego samego pracodawcy (umowa o dzieło, umowa zlecenie). Alternatywą dla umowy o pracę będzie możliwość wykonywania niektórych prac na podstawie samozatrudnienia, co wiąże się z koniecznością zakładania działalności i opłacania wysokich składek, co i tak dla wielu osób wydaje się sensowną alternatywną, gdyż daje możliwość także przeniesienia swoich usług do innego kraju. Dla niektórych grup zawodowych (np. artystów) likwidacja umów cywilno-prawnych pozbawia ich narzędzia prawnego pozwalającego na realizację wielu dzieł dla różnych podmiotów. Nic dziwnego, że pierwsi z nich już decydują się na przeniesienie swoich biznesów za granicę, czego najlepszym przykładem jest Michał Wiśniewski. W wywiadzie dla Admiral Tax Michał przyznał, że "Wielka Brytania jest dla niego synonimem wolności biznesowej". Cały wywiad znajdziesz tutaj. Jak widać prowadzenie firmy w Polsce jest zadaniem trudnym i wymagającym. Na szczęście obowiązujące przepisy i swoboda świadczenia usług pozwalają polskim obywatelom na prowadzenie biznesu w całej Europie, w przyjaznych warunkach, bez zbędnej biurokracji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przeniesienia firmy za granicę – skorzystaj z darmowej konsultacji z ekspertami Admiral Tax.  

  Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła pracę nad nowym Kodeksem pracy. Jego powstawaniu towarzyszyły olbrzymie emocje - nic dziwnego, skoro niektóre z propozycji Komisji tworzyły absurdalne...

  Czytaj dalej
 • Szwajcaria – raj dla kryptowalut
  Szwajcaria - raj dla kryptowalut
  Dynamiczny rozwój technologii blockchain oraz kryptowalut  nie podlega dyskusji. Technologie, które mogą zmienić funkcjonowanie wielu gałęzi codziennego życia stały się strategiczną częścią rozwoju niewielkiego miasteczka Zug w Szwajcarii. To tutaj siedziby ma wiele projektów fin-tech oraz takie projekty znane ze świata kryptowalut jak Ethereum, ShapeShift, Xapo. Niskie podatki i preferencyjne warunki przyciągnęły wielomilionowy kapitał i innowacyjne projekty z całego świata, czyniąc z tego rejonu Szwajcarii "dolinę kryptowalut". W obliczu wzmożonego zainteresowania kryptowalutami rządy wielu państw zwiększają regulacje lub całkowicie zakazują handlu kryptowalutami. Podobnie sprawa ma się w Polsce, gdzie największe giełdy kryptowalut zostały wpisane na listę ostrzeżeń KNF, a Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok oznaczający konieczność zapłaty nawet 32% podatku od handlu kryptowalutami w Polsce. W przeciwieństwie do Polski, inne europejskie kraje jak Szwajcaria czy Gibraltar otwierają się na innowacyjne projekty. "Dynamiczny rozwój kryptowalut oraz technologii blockchain jest dużym wyzwaniem dla rządzących. Rewolucja dzieje się na naszych oczach, a my jako Admiral Tax uczestniczymy w niej od samego początku doradzając w kwestiach podatkowych prywatnym inwestorom. Szwajcaria dzięki  preferencyjnym warunkom jest najstabilniejszym miejscem w Europie do prowadzenia tego typu projektów." - podsumowuje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax. Szwajcaria nie po raz pierwszy obiera odmienny kurs. Kraj kojarzony z private bankingiem w prawdziwym wydaniu, od lat gwarantujący pełne bezpieczeństwo sektora finansowego oraz niespotykaną nigdzie dyskrecję widzi ogromny potencjał w rynku kryptowalut. Zug, miasteczko położone nad jeziorem Zug, liczące mniej niż 30 000 mieszkańców umożliwia swoim mieszkańcom zapłatę podatków komunalnych poprzez kryptowaluty.

  Szwajcaria - niskie podatki i ponad 550 mln USD zebrane w ICO's

  Dzięki niskim podatkom w Zug działa kilkanaście firm z branży fin-tech oraz wiele projektów opartych o technologię blockchain. To tutaj swoją siedzibę ma m.in. druga największa kryptowaluta pod względem kapitalizacji (68 mld USD). Według danych zebranych przez Financial Times Szwajcaria staje się jednym z liderów na rynku kryptowalut i wprowadza oferty publiczne oparte o kryptowaluty (ICO). W okresie od stycznia do października 2017 r. całkowita wartość tych ofert publicznych wyniosła 550 mln dolarów, czyli 12 razy więcej niż w Polsce (45 mln dol.). ICO więcej wyniosły tylko w USA - 580 mln dol. Warto dodać, że Szwajcarski Organ ds. Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA) w październiku 2017 roku wydał licencję dla pierwszej giełdy kryptowalut, która ma działać w zgodzie z najwyższymi szwajcarskimi standardami finansowymi. Giełda ma współgrać ze szwajcarskimi przepisami  odnośnie prania brudnych pieniędzy oraz znajomości tożsamości klientów (KYC). Giełda będzie nadzorowana przez FINMA aby upewnić się, że wszystkie zasady są przestrzegane. W obliczu komunikatów KNF nt. polskich giełd kryptowalut Szwajcaria jest bezpiecznym miejscem do prowadzenia podobnych projektów w zgodzie z prawem, bez ryzyka wypowiedzenia rachunków bankowych i zamrożenia środków klientów. Firmy z branży finansowej oraz innowacyjne projekty oparte o blockchain wybrały kanton Zug jako miejsce prowadzenia działalności ze względu na preferencyjne stawki podatkowe (bardzo niskie podatki, negocjowane indywidualnie z przedsiębiorcą) oraz elastyczne, liberalne podejście do rynku kryptowalut. Szwajcaria od lat zabiega o zagranicznych inwestorów i ich kapitał. Jak pokazuje historia Szwajcaria ma wiele cech, dzięki którym nie można uciec od porównań do zdecentralizowanego spojrzenia na świat. System polityczny jest oparty na bezpośredniej kontroli obywateli oraz etosie praw jednostki. W połączeniu ze szwajcarską neutralnością, przyjaznym podejściu do biznesu oraz niespotykanej nigdzie ochronie poufności i finansów, Szwajcaria może skutecznie przyciągać projekty z obszaru kryptowalut.

  Przenieś firmę do Szwajcarii

  Admiral Tax od lat oferuje swoim klientom usługi private bankingu w Szwajcarii. Szwajcarskie banki przechowują około 30% światowych depozytów prywatnych, a sama Szwajcaria jest jednym z głównych centrów finansowych na świecie. Tajemnica bankowa to jeden z fundamentów szwajcarskiego systemu bankowego, który składa się na ponad 10% PKB Szwajcarii. Oferujemy kompleksową pomoc w założeniu prywatnego konta w Szwajcarii. Wychodząc naprzeciw dynamicznemu rozwojowi projektów blockchain - pomagamy także założyć spółkę w kantonie Zug. Doświadczeni doradcy podatkowi Admiral Tax pomogą w skompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz wypełnieniu wniosków. Osobom prywatnym handlującym kryptowalutami polecamy brytyjską spółkę LTD (limited). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści z prowadzenia firmy w Szwajcarii – skorzystaj z darmowej konsultacji z ekspertami Admiral Tax.

  Dynamiczny rozwój technologii blockchain oraz kryptowalut  nie podlega dyskusji. Technologie, które mogą zmienić funkcjonowanie wielu gałęzi codziennego życia stały się strategiczną częścią rozwoju niewielkiego miasteczka...

  Czytaj dalej
 • Wyrok NSA w sprawie handlu kryptowalutami – nawet 32% podatku
  Wyrok NSA w sprawie handlu kryptowalutami - nawet 32% podatku
  Dochody z handlu kryptowalutami należy rozliczać jak przychody z praw majątkowych. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór o opodatkowanie przychodów uzyskanych z handlu kryptowalutami. Oznacza to konieczność rozliczania się wg skali podatkowej, co grozi nawet 32% podatkiem od dochodów. Wyrok zapadł po rozpatrzeniu przez NSA sprawy podatnika, który dokonywał transakcji na rynku kryptowalut i nie powiadomił o tym Urzędu Skarbowego. W złożonej interpretacji Urząd Skarbowy wyjaśniał, że podatek ma być zaś obliczony na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Nie zgodził się, by do rozliczania handlu kryptowalutami zastosować 19-procentowy ryczałt z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Wyrok jest prawomocny. Pełna treść orzeczenia NSA dostępna jest tutaj, natomiast interpretacja zapytania podatnika rozpatrywana przez WSA tutaj.

  Podatek od kryptowalut w Wielkiej Brytanii - spółka Limited

  W związku z niekorzystnymi przepisami polskiego ustawodawcy rozwiązaniem dla handlujących kryptowalutami jest działalność w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania dla celów podatkowych traktuje kryptowaluty jak każdą inną walutę obcą. To jakim podatkiem zostanie opodatkowany zysk z kryptowalut, zależy od okoliczności. Zasady opodatkowania przedstawia raport wydany przez brytyjski urząd podatkowy (Revenue and Customs Brief 9 (2014): Bitcoin and other cryptocurrencies) skierowany do osób handlujących kryptowalutami, posiadaczy kopalni kryptowalut, giełd oraz firm akceptujących kryptowaluty jako formę płatności. W przypadku spółek limited, które czerpią przychody z tytułu obrotu kryptowalutami, zyski z tytułu sprzedaży kryptowalut (wymiany na funty) są wliczane do przychodów spółki i opodatkowane standardowym podatkiem w wysokości 19% (Corporation Tax). Pod względem podatkowym, jest to korzystniejsze niż obrót kryptowalutami przez osoby prywatne. Spółka może także rozliczyć ewentualne straty oraz wliczyć koszty poniesione w związku z handlem kryptowalutami. Brytyjski system pozwala także w pełni legalnie rozliczać dochody z tytułu tzw. kopania kryptowalut. Poza uregulowanymi kwestiami podatkowymi w odniesieniu do działalności związanej z kryptowalutami, spółki limited oferują szereg innych korzyści. Dyrektorom spółek oraz pracownikom przypada 11 500 GBP dochodów wolnych od opodatkowania (od 19 kwietnia 2018 kwota wzrasta do 11 850 funtów), dodatkowo koszty ubezpieczenia społecznego są dużo niższe od polskiego ZUSu i naliczane są dopiero po przekroczeniu 8164 GBP dochodu rocznie. Właściciel spółki ma jeszcze więcej możliwości wypłacania środków ze spółki bez opodatkowania - więcej na ten temat w tym artykule. Jak widać dzięki możliwości odliczenia pensji Dyrektora oraz dodatkowych kosztów możemy wypłacić ponad 60 000 złotych z handlu kryptowalutami bez jakiegokolwiek podatku. Z tych powodów coraz więcej inwestorów oraz osób prowadzących działalność w branży kryptowalut zakłada firmy w Wielkiej Brytanii. Najlepszą formą działalności dla handlu kryptowalutami jest brytyjska spółka Limited (LTD).

  Nie płać podatku od sprzedaży kryptowalut

  Eksperci Admiral Tax przygotowali rozwiązanie podatkowe, dzięki któremu inwestorzy rynku kryptowalut, spełniający określone wymogi, mogą uniknąć zapłaty podatku dochodowego. Istnieje możliwość obniżenia podatku od sprzedaży kryptowalut do 0%! Nie zwlekaj – już dziś skorzystaj z darmowej konsultacji z ekspertami Admiral Tax i nie płać podatku od kryptowalut.  

  Dochody z handlu kryptowalutami należy rozliczać jak przychody z praw majątkowych. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór o opodatkowanie przychodów uzyskanych z handlu kryptowalutami. Oznacza to...

  Czytaj dalej

STREFA WIEDZY

Zachęcamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami związanymi z prowadzeniem firmy w Anglii. Zarówno Klienci naszej firmy, jak i przedsiębiorcy zastanawiający się nad przeniesieniem firmy do Anglii znajdą tutaj szereg przydatnych informacji natury księgowej, prawnej i organizacyjnej.

PRZEJDŹ DO FAQ
Newsletter
CO ZYSKUJESZ?
 • Wiedzę na temat firmy za granicą
 • Jak płacić mniejsze podatki
 • Gdzie ulokować zarobione pieniądze