Blog o optymalizacji podatkowej i finansach

Leksykon najważniejszych pojęć związanych z firmą w Wielkiej Brytanii

Leksykon najważniejszych pojęć związanych z firmą w Wielkiej Brytanii

Firma w Wielkiej Brytanii

Jakie pojęcia powinien znać dyrektor spółki limted lub osoba posiadająca udziały w brytyjskiej spółce LTD? Poniżej prezentujemy te z pojęć, z którymi można spotkać najczęściej.

Apostille – poświadczenie dokumentu wydanego na terenie jednego państwa, umożliwiające jego legalne zastosowanie na terenie innego.

Annual account – coroczny raport finansowy składany w Wielkiej Brytanii przez firmy Sprawozdanie składane jest do Companies House (patrz niżej), a jego złożenie jest jednym z najważniejszych obowiązków dyrektorów spółek.

Articles of Association – statut spółki. Dokument określający prawa i obowiązki jej dyrektorów oraz udziałowców.

Certificate of Incorporation – jest to dokument wydawany spółce po jej zarejestrowaniu stanowiący dowód, że dana spółka limited istnieje. Certificate of Incorporation zawiera jej nazwę, nadany w rejestrze numer, datę utworzenia i jurysdykcję, której podlega. Dokument ten jest często wymagany przez banki podczas otwierania konta firmowego.

Certyfikat rezydencji podatkowej – dokument informujący o miejscu, w którym podmiot gospodarczy objęty jest obowiązkiem podatkowym. Certyfikaty rezydencji podatkowej mogą być wydawane zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych (CFR 1)

Zapoznaj się z: Certyfikat rezydencji spółki Ltd

CFC (Controlled Foreign Corporation), tj. zagraniczna spółka kontrolowana – spółka, której zarząd lub siedziba znajduje się w kraju o korzystnych przepisach podatkowych (tzw. „raju podatkowym”). CFC tworzy się, aby zoptymalizować lub zlikwidować obciążenia finansowe, jakie powstałyby, gdyby podatki musiały być płacone w kraju, w którym prowadzona jest faktyczna działalność gospodarcza spółki.

Companies House – urząd prowadzący rejestr spółek w Wielkiej Brytanii, będący odpowiednikiem KRS w Polsce i obejmujący trzy jurysdykcje: Anglię i Walię, Szkocję oraz Irlandię Północną.

Company limited by guarantee – spółka z ograniczoną poręczeniem odpowiedzialnością. Jedna z form działalności gospodarczej dozwolonej przez brytyjskie prawo.

Company Pension – (emerytura firmowa) jedna z form emerytury w Wielkiej Brytanii, pochodząca z funduszu emerytalnego utworzonego przez pracodawcę. W jego ramach pracownik wpłaca na osobne konto określony procent zarobków, a drugie tyle pokrywa pracodawca (opłacający też koszty administrowania funduszem).

Zobacz: Jaka emerytura przysługuje dyrektorowi brytyjskiej spółki limited?

Confirmation statement (wcześniej Annual return) – roczne sprawozdanie o stanie administracyjnym spółki zawierające jej najważniejsze dane. Dokument składa się do Companies House (patrz wyżej) w terminie 28 dni, po upływie 12 miesięcy od daty zarejestrowania spółki lub daty złożenia poprzedniego zeznania podatkowego.Niedopełnienie tego obowiązku grozi postawieniem firmy w stan likwidacji i sankcjami karnymi.

EHIC/EKUZ (European Health Insurance Card/Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) – bezpłatny dokument gwarantujący dostęp do niezbędnych z medycznego punktu widzenia publicznych usług zdrowotnych w krajach UE, na Islandii, w Szwajcarii, Norwegii i Liechtensteinie. Jest ona ważna jedynie dla pobytu tymczasowego oraz przypadków nagłych i nieprzewidzianych. Nie refunduje kosztów leczenia planowanego.

EORI – Economic Operators’ Registration and Identification, czyli Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. EORI jest elementem systemu elektronicznego cła.

Więcej na: Numer EORI po Brexit

Fiscal year / financial year / budget year (rok podatkowy / rok obrotowy) – pojęcie z zakresu prawa podatkowego oznaczające okres rozliczeniowy składający się zwykle z dwunastu kolejno następujących po sobie miesięcy, najczęściej pokrywających się z rokiem kalendarzowym. Nie jest to jednak regułą. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii rok podatkowy dla osób fizycznych (w tym dla dyrektorów i pracowników spółek) trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. Z kolei dla spółek rok podatkowy kończy się w rocznicę ich założenia.

HM Revenue & Customs (HMRC) – Urząd Podatków i Ceł Jej/Jego Królewskiej Mości – brytyjski urząd, którego głównym zadaniem jest zbieranie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Jest odpowiednikiem polskiego Urzędu Skarbowego, jednak dodatkowo zajmującego się wypłacaniem pewnych rodzajów świadczeń publicznych (np. rodzinnych).

Klauzula o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania – nowelizacja polskiego prawa obowiązująca od 15 lipca 2016 roku, której celem jest przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej (np. zakładaniu spółek w rajach podatkowych), a tym samym zwiększenie wpływów do rodzimego budżetu. W praktyce, pozwala ona organom podatkowym na kontrolę podmiotów gospodarczych pod kątem stosowania przez nie wyżej wymienionych metod oraz wyciąganie konsekwencji. Dotyczy ona zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.

Personal Allowance (kwota wolna od podatku) – element systemu podatkowego Wielkiej Brytanii – kwota, której uzyskanie nie powoduje zaistnienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego. W Wielkiej Brytanii wynosi ona 12 500 GBP za rok podatkowy 2019/2020

Przeczytaj także: Kwota wolna od podatku w UK

LLP (Limited Liability Partnership) – spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedna z form działalności gospodarczej na terenie UK.

LTD (Limited) – prywatna spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Jedna z form działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii.

Memorandum of Association (umowa założycielska spółki) – potwierdzenie zgody na założenie spółki przez udziałowców połączone z ich listą.

National insurance (NI) – odpowiednik polskiego ubezpieczenia społecznego.

National Insurance Contributions – składki na ubezpieczenia społeczne opłacane w UK uprawniające do otrzymywania świadczeń socjalnych i renty (state pension).

NIN (National Insurance Number) – numer ubezpieczenia społecznego – odpowiednik polskich numerów NIP i PESEL. Jest niezbędny do podjęcia pracy na terenie Wysp Brytyjskich. Pozwala na zarejestrowanie w systemie podatkowym i socjalnym. Umożliwia staranie się o zasiłki, dodatki oraz prawidłowe naliczenie emerytury.
Offshore (offshoring) – przeniesienie konkretnych aspektów działalności przedsiębiorstwa za granicę.

Warto przeczytać: Offshore plus spółka ltd, czyli jak legalnie płacić 1% podatku

Optymalizacja podatkowa – zespół zgodnych z prawem działań, których celem jest minimalizacja zobowiązań podatkowych, a w niektórych przypadkach nawet całkowite ich wyeliminowanie.

Partnership – spółka zwykła partnerska. Jedna z form działalności gospodarczej na terenie UK.

PAYE (Pay As You Earn) – stosowany przez HMRC system poboru podatku oraz składek ubezpieczeniowych bezpośrednio z każdej pensji wypłacanej pracownikowi. W ten sposób podatek dochodowy jest regulowany niejako „w ratach”, zamiast jednorazowej, corocznej płatności.

Payslip – odcinek płacowy, jaki otrzymuje każdorazowo przy wypłacie wynagrodzenia pracownik w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Payslip zawiera informacje odnośnie wartości zarobku brutto i netto oraz sumy zapłaconych podatków, a także składek ubezpieczeniowych.

Payroll (lista płac) – prowadzenie i dokumentowanie bieżących oraz rocznych rozliczeń z pracownikami. Jest to jeden z najważniejszych obowiązków pracodawcy.
Personal Pension (emerytura prywatna) – rodzaj brytyjskiej emerytury wypłacanej dzięki wcześniejszym dobrowolnym wpłatom świadczeniobiorcy na konto banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego. Można ją uzyskać po ukończeniu 50 roku życia.

PLC (Public Limited Company) – Spółka Publiczna z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedna z form działalności gospodarczej na terenie UK.

Property Management Company – spółka zarządzająca nieruchomościami. Jedna z form działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii.

Retention tax / withholding tax (podatek u źródła) – podatek pobierany w przypadku transakcji międzynarodowych, w których podmiot otrzymujący przychód (podatnik) ma inną rezydencję podatkową niż podmiot dokonujący wypłaty (rezydent w kraju źródła przychodu).

W kwestii tejże płatności, podatnikiem jest podmiot otrzymujący wypłatę. Obliczenie, pobór i zapłata podatku do urzędu skarbowego są dokonywane przez podmiot dokonujący wypłaty, określany jako płatnik podatku. Pobiera on więc podatek ciążący na podatniku, który otrzymuje kwotę wynagrodzenia netto, czyli pomniejszoną o kwotę podatku zatrzymanego u źródła.

Reverse Charge (odwrotne obciążenie) – o przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę i dotyczy rozliczeń pomiędzy czynnymi podatnikami VAT.

Zobacz: Podatek VAT w brytyjskiej spółce LTD

Self Employed (samozatrudnienie) – najprostsza forma działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii (spółka jednoosobowa), w ramach której pełni się jednocześnie rolę dyrektora i pracownika (z możliwością zatrudniania innych pracowników).

State Pension – emerytura państwowa w UK. Jest niezależna od wysokości zarobków, zależy jednak od czasu pracy.

Tax heaven (raj podatkowy) – potoczne określenie kraju zachęcającego zagraniczne podmioty do rejestrowania na jego terytorium działalności gospodarczej, np. poprzez korzystne przepisy podatkowe, łatwość i szybkość założenia firmy, wysoki stopień anonimowości lub bezpieczeństwo zakładanych tam kont bankowych.

Tax return – deklaracja podatkowa w Wielkiej Brytanii składana w formie papierowej lub elektronicznej, odpowiednik polskich deklaracji PIT i CIT

Transfer pricing (cena transferowa) – istnieje kilka definicji tego pojęcia:

 • ceny stosowane we wszelkich transakcjach realizowanych przez podmioty, pomiędzy którymi występują powiązania kapitałowe, rodzinne lub osobowe.
 • ceny, po których przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne lub świadczy usługi powiązanym przedsiębiorstwom (definicja OECD).
 • cena przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług (definicja wg polskiej interpretacji).
 • cena w transakcjach zawieranych z podmiotami mającymi swą siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. „raju podatkowym”).

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – akty prawne regulujące kwestię obowiązku podatkowego podmiotu podlegającego pod jurysdykcję różnych państw w taki sposób, że unika on obowiązku zapłaty pełnej kwoty podatku jednocześnie w kraju zamieszkania i kraju zarobkowania.

Wehikuł podatkowy – struktura biznesowa, najczęściej o charakterze międzynarodowym, utworzona w celu optymalizacji podatkowej. Działa najczęściej w oparciu o międzynarodowe umowy podatkowe.

E-BOOK: Brytyjska spółka limited bez tajemnic [2019] – pobierz za darmo!

Brytyjska spółka bez tajemnic

Facebooktwitterlinkedin
Podsumowanie artykułu
Leksykon najważniejszych pojęć związanych z firmą w Wielkiej Brytanii
Tytuł
Leksykon najważniejszych pojęć związanych z firmą w Wielkiej Brytanii
Opis
Jakie pojęcia powinien znać dyrektor spółki limted lub osoba posiadająca udziały w brytyjskiej spółce LTD? Poniżej prezentujemy te z pojęć, z którymi można spotkać najczęściej.
Autor
Copyrights
AT UK Consulting Ltd
Logo wydawcy
Masz pytania lub spostrzeżenia?
NASI EKSPERCI Z PRZYJEMNOŚCIĄ
PODZIELĄ SIĘ WIEDZĄ.

Komentarz FB

Masz pytania?

Chcesz założyć biznes za granicą?

Najnowsze wpisy

 • Koniec roku podatkowego i zmiana firmy księgowej
  Koniec roku podatkowego i zmiana firmy księgowej
  Zmiana firmy księgowej to poważny krok, który wymaga odpowiedniego planowania. Dużo mówi się o tym, że najlepszy na zmianę jest koniec roku podatkowego, ale tak naprawdę każdy moment jest dobry na to, aby zmienić obsługę księgową na lepszą.  (więcej…)

  Zmiana firmy księgowej to poważny krok, który wymaga odpowiedniego planowania. Dużo mówi się o tym, że najlepszy na zmianę jest koniec roku podatkowego, ale tak...

  Czytaj dalej
 • Co oznacza ozusowanie umów zlecenia? Wzrost kosztów zatrudnienia w Polsce
  Co oznacza ozusowanie umów zlecenia? Wzrost kosztów zatrudnienia w Polsce
  Rząd rozważa pełne ozusowanie umów zlecenia. Ewentualne zmiany miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, ale na tym etapie wydaje się to już nierealne. Cały czas mówimy tylko o propozycji, która ma być konsultowana ze środowiskami zrzeszającymi i reprezentującymi interesy pracodawców oraz pracowników. Jak wprowadzenie zmian wpłynie na realną wielkość wynagrodzeń i koszty pracy? (więcej…)

  Rząd rozważa pełne ozusowanie umów zlecenia. Ewentualne zmiany miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, ale na tym etapie wydaje się to...

  Czytaj dalej
 • Czym jest ulga abolicyjna i co oznacza jej zniesienie?
  Czym jest ulga abolicyjna i co oznacza jej zniesienie?
  Ulga abolicyjna to bardzo korzystny mechanizm podatkowy, dzięki któremu Polak zarabiający w państwie, w którym płaci niższe podatki niż w Polsce lub korzysta z ulg podatkowych, nie musi dodatkowo płacić podatku w Polsce, nawet jeśli pozostaje polskim rezydentem podatkowym. (więcej…)

  Ulga abolicyjna to bardzo korzystny mechanizm podatkowy, dzięki któremu Polak zarabiający w państwie, w którym płaci niższe podatki niż w Polsce lub korzysta z ulg...

  Czytaj dalej

STREFA WIEDZY

Zachęcamy do zapoznania się z najczęstszymi pytaniami związanymi z prowadzeniem firmy w Anglii. Zarówno Klienci naszej firmy, jak i przedsiębiorcy zastanawiający się nad przeniesieniem firmy do Anglii znajdą tutaj szereg przydatnych informacji natury księgowej, prawnej i organizacyjnej.

PRZEJDŹ DO FAQ
Newsletter
CO ZYSKUJESZ?
 • Wiedzę na temat firmy za granicą
 • Jak płacić mniejsze podatki
 • Gdzie ulokować zarobione pieniądze

DO GÓRY

testowo